Raieload

Puude raie- ja hoolduslõikusloa andmine on sätestatud piirkondade omavalitsuste määrustega.

Määrused kehtestatakse looduskaitseseaduse ja vastava kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel. All pool on otseteed Viljandi ja Viljandimaa valdade raie- ja hoolduslõikuse lubade taotlemiseks.

Raieluba tuleb taotleda:

  • 8 cm ja suurema rinnasdiameetriga (1,3 meetri kõrgusel juurekaelast) puude (va viljapuud erakinnistul) raieks;
  • Hoolduslõikusluba on vaja taotleda, kui tekkiv(ad) lõikehaav(ad) on vähemalt 3 cm läbimõõduga (va vesivõsude eemaldamiseks ja viljapuu hoolduslõikuseks)

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

  • Vald saab reguleerida üksikpuude raiet tiheasutusaladel – Suure-Jaani linnas, Võhma linnas, Kõpu alevikus ja Olustvere alevikus. Hajaasustusaladel vald puude raiet lubada või keelata ei saa, samuti ei reguleeri kord kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses. 
  • Raieluba pole vaja viljapuude ja alla 15 cm rinnasdiameetriga puude raieks;
  • Raieluba pole vaja tuuleheite ja tormimurru likvideerimiseks.
  • Kui puu kasva ühistu territooriumil, siis on vaja ühistu nõusolekut, kaasomandis oleva kinnistu korral ka kaasomanike nõusolekut.
  • Kui puu kasvab kinnismälestisel või selle kaitsevööndis või kaitstaval loodusobjektil, siis on vaja vastavalt Muinsuskaitseameti või Keskkonnaameti kooskõlastust
  • Puu raieks tuleb esitada avaldus vallavalitsusele. Avaldust saab täita kohapeal, kuid veel mugavam on täita kodulehel olev elektrooniline vorm (leiate selle E-teenuste alt).
  • Raieluba on tasuta ja kehtib ühe aasta.

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.